معرفی هیئت مدیره

نام خانوادگی

هیئت مدیره

احمد امیرصالحی

احمد امیرصالحی

کميته روابط بين‌الملل

مجید نوش زاده

مجید نوش زاده

کميته ارتباطات و پشتیبانی