دکتر قربانعلی تنگشیر

دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

کارشناس تغذیه صنایع غذایی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

مدیر روابط عمومی انجمن جهانی طیور (شاخه ایران)

مدرس رشته روابط عمومی و ارتباطات در دانشگاه

مدیر اسبق روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی کشور

عضو شورای مرکزی سازمان نظام دام پزشکی کشور

عضو هیت مدیره لنجمن متخصصان روابط عمومی ایران

مدیر انشارات گانتور

روزنامه نگار و سر دبیر مجله کارگزار روابط عمومی

عضو انجمن خبرنگاران ازاد

کارشناس در برگزاری سمینار – کنگره ها – همایش ها و نشستهای مطبوعاتی در صدا سیماباسلابقه 15 سال کار روابط عمومی